hpinvest

HP Invest blev etableret i 2007 og er en professionel og uafhængig investeringsforening med en aktiv investeringsstrategi.

Foreningen består af tre afdelinger, hvor den vigtigste forskel er renterisiko; lav, mellem og høj. HP Invest investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer garanteret af den danske stat eller regionale myndigheder, alle udstedt i danske kroner.


Realkreditobligationer er velegnede til at udgøre alt fra hele porteføljen hos den meget forsigtige opsparer, til den værdisikre del hos den professionelle porteføljeinvestor og her skabe rum til risikoinvesteringer. HP Invests afdelinger handles i forhold til indre værdi med et kursspænd på under et kvart kurspoint, og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer. Alle HP Invests afdelinger er UCITS.

Foreningens målsætning

  • At have et af de højeste afkast blandt sammenlignelige afdelinger

  • Som minimum opnå det samme afkast som benchmark efter omkostninger

  • At skabe så høj en sharpe ratio som muligt over en 3-årig periode

Det danske obligationsmarked


Det danske realkreditobligationsmarked har de sidste 200 år modstået adskillige kriser og fremstår som et sikkert og gennemtestet system. Strukturen er baseret på en grundig registrering af samtlige ejendomme i Danmark, gennemarbejdede lovgivningsmæssige rammer og effektive rutiner ved debitorers betalingsforfald. Markedet består af et stort antal udstedelser, omkring 1.700 serier, som til trods for dette er meget likvidt. Den høje kreditkvalitet kommer til udtryk ved den meget høje rating som alle nye udstedelser modtager.

Godkendt af Finanstilsynet


Investeringsforeningen HP Invest er godkendt og registreret i Finanstilsynet under FT nr. 11.182, CVR nr. 31060540. Findes de søgte informationer ikke på hjemmesiden, kan foreningens rådgiver, HP Fondsmæglerselskab eller foreningens administrator, Nykredit Portefølje Administration kontaktes her.